เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 13 ก.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิต กระถางพลาสติกสำหรับปลูกมะนาว 68 ใบ และพันธุ์ปลาดุกเล็ก 6,800 ตัว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดยนายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธาน

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

14 กันยายน 60 12:19:59