เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย) ช่วงวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศแห้งแล้ง และมีฝนตกในบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • อ้อย

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะแตกกอ (๑ – ๔ เดือน)

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • หนอนกออ้อย

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 

หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลาย อ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู

 

๑. หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง ๕-๔๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยังเข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อย ซึ่งทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่และแตกยอดพุ่ม 

 

๒. หนอนกอสีขาว หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไปกัดกินส่วนโคนยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้งตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอดอื่นๆ ที่หนอนเข้าทำลายจะมีลักษณะหงิกงอและมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีลำแล้วหนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ไม่สามารถสร้างปล้องอ้อยให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอาการแตกยอดพุ่ม

 

๓. หนอนกอสีชมพู หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อยทำให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้หน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่เพื่อชดเชยในระยะหลังจะมีอายุสั้นลง ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย

     ๒. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา ๓๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกอ

     ๓. เมื่ออ้อยอายุ ๑ เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน ๓% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒-๓ ครั้ง ห่างกัน ๑๔ วัน

     ๔. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและทำให้อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นสารฆ่าแมลง

  • อินดอกซาคาร์บ ๑๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ 
  • คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ลูเฟนนูรอน ๕% อี ซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • พ่นโดยใช้ น้ำ ๖๐ ลิตรต่อไร่

     

        

หนอนกอลายจุดเล็ก
หนอนกอลายจุดเล็ก
หนอนกอลายจุดเล็ก
หนอนกอสีขาว
หนอนกอสีขาว
หนอนกอสีชมพู
หนอนกอสีชมพู
หนอนกอสีชมพู

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.pmc04.doae.go.th/sgc_borer1.htm

เครดิตภาพ  :  https://www.kubotasolutions.com/knowledge/sugar_cane/detail/330

เครดิตภาพ  :  http://agknowledge.arda.or.th/sugarcane/?page_id=86

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

9 มิถุนายน 63 15:15:10