เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 •  มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • หอมแดง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • พัฒนาหัว - เก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 • หนอนกระทู้หอม

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 • หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาว และจะกัดกินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาด

     ๒. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย พ่น ด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus thuringiensis (Bt) อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๓. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด  เช่น

 • คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสแอล อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • อีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% อีซีอัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • คลอฟีนาเพอร์ ๑๐% เอสซีอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • โทลเฟนไพแร็ด ๑๖% อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • อินดอกซาคาร์บ ๑๕% เอสซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • สไปนีโท แรม ๑๒% เอสซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     

        


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_99394

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS316

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/tak-dwl-files-411491791821

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

18 มิถุนายน 63 14:59:59