เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง) ช่วงวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 •  มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • มันสำปะหลัง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • ปลูกใหม่ – ระยะสร้างหัว / สะสมแป้ง

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 • โรคโคนเน่า หัวเน่า (เชื้อรา Phytophthora melonis) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 • พบอาการใบเหลือง เหี่ยว และ ร่วง โคนต้นแสดงอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำ บางพันธุ์ เช่น พันธุ์ห้วยบง ๖๐ พบอาการ โคนต้นบริเวณคอดินแตก เมื่อขุดดูพบหัวมันสำปะหลังเน่า ผ่าดูภายในเป็นสีน้ำตาล หากอาการรุนแรงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. หากพื้นที่ปลูกเป็นดินดาน ควรไถระเบิดชั้นดินดาน และตากดินไว้อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนปลูก

     ๒. แปลงปลูกควรยกร่อง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง

     ๓. คัดเลือกท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค

     ๔. ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสาร

 • เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 • เป็นเวลา ๑๐ นาที

     ๕. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรค

     ๖. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วโรยปูนขาว หรือราดด้วยสาร

 • เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๕๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 • บริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไป ประมาณ ๑ เมตร

     ๗. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษเหง้าและเศษซากมันสำปะหลัง ไปทำลายนอกแปลงปลูก

     ๘. ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคอาจติดมากับเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น

     ๙. ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือพืชตระกูลถั่ว

 

ในกรณีที่พบการระบาดของโรครุนแรง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๑. พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคมากกว่าร้อยละ ๕๐ ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน

     ๒. พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ ๓๐-๕๐

 • มันสำปะหลังอายุ ๑-๓ เดือน ควรไถทิ้ง เก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วตากดิน
 • มันสำปะหลังอายุ ๔-๗ เดือน หว่านปูนขาวให้ทั่วแปลง และควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที
 • มันสำปะหลังอายุ ๘ เดือนขึ้นไป ควรเร่งเก็บเกี่ยว ผลผลิตทันที

     

        

 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.kubotasolutions.com/knowledge/cassava/detail/190

เครดิตภาพ  :  http://smartgreenfarming.com/learn/detail/79

เครดิตภาพ  :  https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=9943&s=tblplant

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

18 มิถุนายน 63 15:41:15