เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1) ช่วงวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วลิสง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  โรคใบจุดสีดำ (เชื้อรา Cercosporidium personatum) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ในระยะแรกบนใบที่อยู่ด้านล่างพบแผลจุดสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดไม่แน่นอน ขอบแผลอาจมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากอาการรุนแรงแผลจะขยายขนาดมาชนกัน ใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ใบไหม้เป็นสีน้ำตาลดำ และร่วงก่อนกำหนด โรคจะลุกลามขึ้นสู่ใบด้านบน บางครั้งอาจพบอาการของโรคบนหูใบ ก้าน ลำต้น และขั้วฝัก

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

  • เบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๕ – ๒๐ กรัมต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
  • แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๒๐ – ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • ทุก ๗ – ๑๐ วัน

     ๒. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรทำลายซากถั่วลิสง โดยการไถกลบให้ลึก เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค

     ๓. ในแปลงที่พบการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด  เป็นต้น

 

             

 

 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.thaikasetsart.com/

เครดิตภาพ  :  https://www.rakbankerd.com/

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T008/FUNGI025

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

24 มิถุนายน 63 11:43:47