เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3) ช่วงวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วลิสง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคราสนิม (เชื้อรา Puccinia arachidis)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • มักเกิดกับใบแก่ด้านล่างของลำต้นก่อน แล้วลามขึ้นด้านบน อาการเริ่มแรกเป็นแผลจุดสีเหลืองซีด ต่อมาตรงกลางแผลเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาลเข้ม รอบแผลมีสีเหลือง ตุ่มนูนจะขยายใหญ่แล้วปริแตกออก เห็นเป็นผงสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีสนิม เมื่ออาการรุนแรงจะพบแผลกระจายทั่วทั้งใบ ทำให้ใบเหลืองและหลุดร่วง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. ปลูกพันธุ์ต้านทานต่อโรค เช่น พันธุ์กาฬสินธุ์ ๒

     ๒. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

  • คลอโรทาโลนิล ๗๕% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
  • แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ – ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • ทุก ๗ – ๑๐ วัน

     ๓. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรทำลายซากถั่วลิสง โดยการไถกลบให้ลึก เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค

     ๔. ในแปลงที่พบการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด  เป็นต้น

 

 

     

        

 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T008/FUNGI113

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

24 มิถุนายน 63 12:01:12