เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก) ช่วงวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 •  อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืน มีความชื้นในอากาศสูง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • กะเพรา โหระพา แมงลัก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • ระยะเก็บเกี่ยว 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 •   แมลงหวี่ขาวยาสูบ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของลำต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ให้เกิดโรคด่างเหลือง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. หมั่นสำรวจแปลงปลูก โดยเดินสำรวจแบบสลับฟันปลา สัปดาห์ละครั้ง

     ๒. ถ้าพบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบมากกว่า ๒ ตัวต่อใบ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง

 • บูโพรเฟซิน ๔๐% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๑๒ กรัมต่อ น้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร  หรือ
 • ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๘๓.๙% อีซี อัตรา ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 • เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยพ่นสารติดต่อกัน ๒ - ๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน

* * * * *   ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงหวี่ขาวยาสูบต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้

    

        

 
 
 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://thaifarmer.lib.ku.ac.th/

เครดิตภาพ  :  http://nettathai.org/

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

24 มิถุนายน 63 14:08:03