เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ) ช่วงวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะละกอ

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะต้นกล้า-ระยะติดผล 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรครากเน่า และโคนเน่า (เชื้อรา Pythium aphanidermatu m, Phytophthora palmivora) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ระยะต้นกล้า   ส่วนของลำต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่ำน้ำ ใบเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรงบริเวณโคนต้นจะหัก พับ และตายในที่สุด
  • ระยะต้นโต   เริ่มแรกมะละกอแสดงอาการใบล่างเหลือง ก้านใบลู่ลงและหลุดร่วงได้ง่าย ใบที่อยู่ด้านบนของต้นมีสีซีด และยอดอ่อนมีขนาดเล็กลง ต้นแคระแกร็น เมื่ออาการลุกลามใบจะเริ่มสลดและเหี่ยว หลุดร่วง ต้นมะละกอจะเหลือใบยอดเป็นกระจุก บางครั้งบริเวณโคนต้นพบแผลเน่าฉ่ำน้ำ มีสีน้ำตาลเยิ้มออกมา ต้นจะหักล้มพับได้ง่าย และตายในที่สุด เมื่อขุดดูพบรากแขนงเป็นสีน้ำตาลหลุดขาดได้ง่าย และรากแก้วเน่าเปื่อย 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑.  แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง

     ๒. เมื่อพบต้นที่แสดงอาการโรค ควรถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงแล้วนำไปทำลายทันที และใส่ปูนขาว บริเวณหลุมที่ขุดออก หรือ โรยยูเรียผสมปูนขาว อัตรา ๘๐ : ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ บริเวณที่พบโรค จากนั้นกลบ และรดน้ำให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ ๓ สัปดาห์ เพื่อกำจัด เชื้อสาเหตุโรค

     ๓. เมื่อพบมะละกอเริ่มแสดงอาการของโรค ราดดินบริเวณโคนต้นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

  • เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • เมทาแลกซิล + แมนโคเซบ ๔% + ๖๔ % ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๓๐-๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๔. แปลงที่มีการระบาดของโรคนี้ ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหมุนเวียน

     

 

 
 
 

            


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.thaigreenagro.com/

เครดิตภาพ  :  http://laemngop.trat.doae.go.th/

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

8 กรกฎาคม 63 13:53:16