เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1) ช่วงวันที่ 15 - 21 ก.ค. 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :  มีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  ข้าวโพด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  ระยะเริ่มปลูกถึงอายุ ประมาณ ๓๐ วัน

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Peronosclerospora sorghi)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  :  โรคเกิดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะบริเวณ ยอด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ ในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง มักพบส่วนของเชื้อราลักษณะเป็นผงสีขาวจำนวนมากด้านใต้ใบ บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝัก หรือ มีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมาก หรือมีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่จะไม่สมบูรณ์ เช่น มีเมล็ดจำนวนน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย

 

**** ข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกถึงอายุ ประมาณ ๓๐ วัน จะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. ควรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล ๓๕% ดี เอส อัตรา ๗ - ๑o กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม ๓๕% อีเอส อัตรา ๓.๕ มิลลิลิตร ต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕o% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓o กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม 

     ๒. ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรคหากพบว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ อุณหภูมิต่้าและความชื้นสูง เมื่อข้าวโพดอายุ ๕ - ๗ วัน ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ ๕o% ดับเบิ ลยูพี อัตรา ๒o - ๓o กรัมต่อน้ำ ๒o ลิตร หรือ เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน จ้านวน ๓ - ๔ ครั้ง

     ๓. ถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก

     ๔. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

 

    **** สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้าง เน้นการป้องกันก้าจัดโดยวิธีคลุกเมล็ด เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลังจากข้าวโพด อายุ ๒๐ วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันก้าจัดโรคนี้ได้ 

 

 

 

 
 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website  :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.kubotasolutions.com/knowledge/corn/detail/321

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/?p=1441

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

17 กรกฎาคม 63 17:42:33