เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2)

 
สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2) ช่วงวันที่ 15 - 21 ก.ค. 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :  มีฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  ข้าวโพด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  ระยะออกดอก - ติดฝัก

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  โรคต้นเน่า (เชื้อรา Fusarium moniliforme)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : ใบข้าวโพดมีสีเขียวอมเทา ต่อมาใบจะเหี่ยว สลด และไหม้แห้งตาย บริเวณลำต้นเหนือดินพบแผลสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ต่อมาแผลจะแห้งยุบตัวลง ลำต้นจะแตกหรือฉีก เมื่อผ่าดูภายในลำต้น เนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดอาการของโรคจะมีสีชมพูอมม่วง ลำต้นจะกลวง เพราะถูกเชื้อราย่อยสลาย ทำให้ต้นหักล้มได้ง่าย

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. ใช้พันธุ์ต้านทาน

     ๒. ควรปรับระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และกำจัดวัชพืชภายในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสม

     ๓. ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณมากเกินไป

     ๔. หมั่นตรวจไร่อยู่เสมอ เมื่อพบพืชแสดงอาการของโรคให้ถอนและนำไปทำลายนอกแปลงปลูก

     ๕. ก่อนปลูกฤดูต่อไปให้ไถพลิกดินขึ้นมาตากแดดหลาย ๆ ครั้ง เติมอินทรียวัตถุในแปลงปลูก และเตรียมดินให้มีการระบายน้ำดี

 

 

 

 
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website  :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/corn_disease.html

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/?p=1166

เครดิตภาพ  :  https://www.nfc.or.th/content/6944

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

20 กรกฎาคม 63 16:06:01