เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2) ช่วงวันที่ 22 - 28 กรกฏาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                            

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคเหี่ยวเหลือง (เชื้อรา Fusarium oxysporum)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • อาการเริ่มแรก พบใบพริกที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นมีสีเหลือง แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน ต่อมาใบส่วนยอดจะเหี่ยว ลู่ลงและหลุดร่วงจากต้น ส่วนใหญ่มักเกิดโรคในระยะติดดอกและผล จึงทำให้ดอกและผลอ่อนร่วงไปพร้อมกับใบ กิ่งหรือแขนงที่ยังอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วแห้งตาย ถ้าตัดลำต้นตามขวางจะเห็นท่อน้ำ ท่ออาหารของพืชเป็นสีน้ำตาล เมื่อถอนต้นขึ้นมาจากดินจะพบว่าส่วนของโคนต้นและรากถูกทำลาย เปลือกหลุดร่อนเน่าเป็นสีน้ำตาลเข้ม รากส่วนใหญ่จะขาดหลุดติดอยู่ในดิน ต้นพริกจะเหี่ยวแห้งตายเป็นหย่อมๆ ในแปลงปลูก หากเกิดโรครุนแรงในระยะที่ต้นยังเล็กจะทำให้ต้นแคระแกร็น และเหี่ยวแห้งตายในที่สุด

 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑.  หลีกเลี่ยงการปลูกพริกในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคนี้ระบาดมาก่อน

     ๒. ก่อนปลูกควรไถกลับหน้าดินตากแดด และใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน

     ๓. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี

     ๔. ไม่ปลูกพริกแน่นเกินไป เพื่อให้สามารถระบายความชื้นได้ดี

     ๕. ตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคถอนต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วโรยปูนขาว หรือใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น

  • อีไตรไดอะโซล ๒๔% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • อีไตร ไดอะโซล + ควินโตซีน ๖% + ๒๔% อีซี อัตรา ๓๐-๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • รดดินในหลุม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันเชื้อราแพร่ไปยังต้นข้างเคียง

     ๖. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกปลูกพืชชนิด อื่นหมุนเวียน

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.trat.doae.go.th/data/warn/warn90.pdf

เครดิตภาพ  :  http://www.samutprakan.doae.go.th

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

2 กันยายน 63 16:42:03