เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง) ช่วงวันที่ 29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                            

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วลิสง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก ถึง ติดฝัก

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  โรคลำต้นเน่า หรือ โคนเน่าขาว (เชื้อรา Sclerotium rolfsii)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • พบยอด กิ่ง และลำต้น ของถั่วลิสงเหี่ยว และยุบเป็นหย่อมๆ บริเวณโคนต้นเหนือดินพบแผลสีน้ำตาลและมีเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวลักษณะหยาบ ต่อมาเส้นใยของเชื้อจะรวมตัวเป็นเม็ดเล็กๆ สีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำคล้ายเมล็ดผักกาด ต่อมาต้นจะแห้งและตาย โรคนี้พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วลิสง แต่มักพบระบาดในระยะถั่วลิสงติดฝักถึงเก็บเกี่ยว

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 

     ๑.  ควรไถพลิกดินตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดิน เนื่องจากเชื้อราสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน

     ๒. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

     ๓. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี

     ๔. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้โคนต้นโปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่ให้มีความชื้นสูง เป็นการลดการระบาดของโรค

     ๕. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันเชื้อราแพร่ไปยังต้นข้างเคียง ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น

  • คาร์บอกซิน ๗๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • โทลโคลฟอส-เมทิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • อีไตรไดอะโซล ๒๔% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • อีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน ๖% + ๒๔%อีซี อัตรา ๓๐-๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • โดยรดสารทุก ๕ วัน อย่างน้อย ๒ ครั้ง

     ๖. หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรทำลายซากถั่วลิสง โดยการไถกลบให้ลึกเพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค 

     ๗. ควรทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค

     ๘. ในแปลงที่พบการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.agriman.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  https://www.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://research.rmutsb.ac.th/

เครดิตภาพ  :  http://sci.bsru.ac.th/

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

 

29 กรกฎาคม 63 14:12:14