เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน) ช่วงวันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 • ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • ชาโยเต้ หรือ ฟักแม้ว หรือ มะระหวาน

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 • โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  :  

 • มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกบนใบปรากฏแผลฉ่ำน้ำ แผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อยทำให้เห็นแผลเป็นรูปเหลี่ยมเล็กๆ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาที่แผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเทาดำ หากอาการรุนแรงจะทำให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น ต้นที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อนจะทำให้ผลลีบเล็กและบิดเบี้ยว

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑.   ปลูกโดยใช้ผลหรือกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพและปราศจากโรค

     ๒. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะทำให้มีความชื้นสูง

     ๓. หมั่นกำจัดวัชพืช และตัดแต่งใบที่อยู่ด้านล่างของต้นออกบางส่วน เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี และทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง

     ๔. กำจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรค โดยการจับทำลายหรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด เช่น

 • คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • แลมบ์ ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • โทลเฟนไพแร็ด ๑๖% อีซีอัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ไซแอนทรานิลิโพรล ๑๐% โอดี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • อินดอกซา คาร์บ ๑๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ไดโนทีฟูแรน ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๕. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น

 • แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล - เอ็ม ๖๔% + ๔% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท ๖๐% + ๖% ดับเบิ้ลยู จี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐ - ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • แมนโคเซบอัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 • โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก ๕ - ๗ วัน และ ควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บผลผลิต อย่างน้อย ๗ วัน

     ๖. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น

     ๗. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำ ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

     

 

   

   

 
โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง เช่น ฟักแม้ว
 
    
 
 
 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://medthai.com/

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.nan.doae.go.th/post.php?dp=610

เครดิตภาพ  :  https://kasetsanjorn.com/2687/

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

13 สิงหาคม 63 16:14:12