เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (สับปะรด)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (สับปะรด) ช่วงวันที่ 12- 18 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

 •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

 • สับปะรด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

 • ทุกระยะการเจริญเติบโต

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

 •  โรคยอดเน่า รากเน่า (เชื้อรา Phytophthora spp.)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

 • อาการที่ต้น  ใบยอดมีสีซีด ที่โคนใบหรือฐานใบจะเน่าช้ำมีสีขาวอมเหลือง ขอบแผลสีน้ำตาล ส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว เมื่อดึงส่วนยอดจะหลุดโดยง่าย หากอาการรุนแรงกลุ่มใบตรงกลางต้นจะหักล้มพับลงมา
 • อาการที่ราก  อาการเริ่มแรกจะเห็นใบมีสีซีดคล้ายอาการที่ต้น ใบด้านล่างนิ่มกว่าปกติและแห้งตายเข้ามาจากปลายใบ ต้นชะงักการเจริญเติบโต รากมีแผลสีน้ำตาล เปื่อยและเน่า ดึงหลุดออกมาจากดินโดยง่าย
 • อาการที่ผล  ผลมีขนาดเล็ก ผลเน่า เป็นจุดสีเขียวเข้ม ผ่าดูภายในเนื้อเยื่อจะเน่าเป็นสีน้ำตาล

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 

     ๑. เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน

     ๒. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำดี ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง และเมื่อมีน้ำท่วมขังควรรีบระบายออก

     ๓. ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรค

     ๔. ก่อนปลูกแช่จุก หรือหน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐- ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐-๑๐๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
 • ฟอสโฟนิก แอซิด ๔๐% เอสแอล อัตรา ๕๐-๖๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 • แช่นาน ๑๕-๒๐ นาที

     ๕. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นเริ่มแสดงอาการของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามข้อ ๔ ทุก ๑ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง

     ๖. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดออกนำไปทำลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารตามข้อ ๔ ลงดินบริเวณหลุมที่ขุดและต้นที่อยู่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

     ๗. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต นำส่วนต่างๆ ของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง

     ๘. ไม่นำเครื่องมือที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง

            

 

 

 
 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://twitter.com/hashtag/krisnamarketing?lang=ca

เครดิตภาพ  :  http://mueang.loei.doae.go.th/site/?p=1621

เครดิตภาพ  :  https://www.am1386.com/home/3282

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

13 สิงหาคม 63 17:06:02