เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง) ช่วงวันที่ 12- 18 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศร้อนชื้น มีฝนตกบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ถั่วเหลืองปลูกใหม่ อายุไม่เกิน ๑๔ วัน

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจากไข่จะชอนไชตามเส้นใบไปที่ก้านใบ เพื่อเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นที่บริเวณไส้กลางลำต้น การเข้าทำลายของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • คลุกเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพ ริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูเอส อัตรา ๒ กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟิ โพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน พ่นครั้งแรกเมื่อใบจริงคู่แรกคลี่เต็มที่ หรืออายุประมาณ ๗-๑๐ วันหลังงอก

 

            

 

 
 
 


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.arda.or.th/

เครดิตภาพ  :  https://www.rakbankerd.com/

เครดิตภาพ  :  http://www.agriman.doae.go.th

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

13 สิงหาคม 63 17:40:10