เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) ช่วงวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

                            

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคใบจุดหรือ ใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucaesativa)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนกระจายทั่วใบ เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นแผลจะมีลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว มักพบเส้นใยของเชื้อราเจริญขึ้นเหนือเนื้อเยื่อพืช ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลลักษณะคล้ายตากบ แผลมีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด ๑-๑๐ มิลลิเมตร ถ้าอาการรุนแรงแผลจะต่อกันทำให้เกิดอาการใบไหม้ ถ้าเกิดกับใบอ่อนอาจทำให้เกิดอาการใบหงิกงอได้

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่น ๔๙-๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๒๕ นาที

     ๒.ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึกๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย 

     ๓. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ในกรณีปลูกระบบไฮโดรโปรนิกส์ควรเตรียมพื้นโรงเรือนให้ดี อาจโรยด้วยหินกรวดเพื่อป้องกันน้ำขังและควรมีอากาศถ่ายเท

     ๔. กรณีที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์ หลังเก็บเกี่ยวทำความสะอาดโต๊ะปลูกและพ่นด้วยสารเคมี

     ๕. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น

  • เบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • แมนโคเซบ ๘๐%ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๘๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
  • พ่นเมื่อเริ่มพบโรค

     ๖. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย ๓ ปี

 

       

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.facebook.com/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เครดิตภาพ  :  http://microorganism.expertdoa.com/

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T008/FUNGI144

เครดิตภาพ  :  http://www.servicelink.doae.go.th/

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

26 สิงหาคม 63 14:56:15