เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

 

วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ จำนวน 10 ตัน ให้แก่เกษตรกร 10 กลุ่ม 200 คน จากทั้งหมด 8 ตำบล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 

 

 

 


น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

7 กุมภาพันธ์ 61 14:00:54