เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดฝักอ่อน 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   แมลงหวี่ขาวยาสูบ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝัก ทำให้ฝักหดสั้น บิดเบี้ยว ผิวฝักย่น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

      ๑. พ่นสารฆ่าแมลง

  • อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ไตรอะ โซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๒. โดยพ่นสารฆ่าแมลงใต้ใบเมื่อพบแมลงหวี่ขาวระบาด พ่น ๒-๓ ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

            

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://nettathai.org/

 

 

 

 

 

 

 

 
6 ตุลาคม 63 16:11:41