เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ น.ส.บุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรตัวแทนจากแปลงใหญ่อ้อยและมันสำปะหลัง ต.คำแคน ต.นางาม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติ 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

13 กุมภาพันธ์ 61 10:47:33