เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดฝักอ่อน 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนเจาะฝักถั่ว

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝักหลังจากฟักออกมาจากไข่ หนอนที่มีขนาดใหญ่สามารถย้ายไปกัดกินฝักอื่น ๆ ได้โดยชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ การเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. พ่นสารฆ่าแมลง

  • ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • แลมบ์ดา-ไซฮา โลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๒. พ่น ๑-๒ ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน

     

 

 
 

            

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

 

 

 

 

 

 

 

 
7 ตุลาคม 63 10:51:52