เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดฝักอ่อน 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   มวนถั่วเหลือง

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลือง จะดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ลำต้น ดอก และฝักของถั่วเหลือง ฝักอ่อนที่ถูกทำลายจะลีบและร่วงหล่น ทำให้ผลผลิตลดลง

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. พ่นสารฆ่าแมลง

  • บูโพรเฟซิน ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ลิตร หรือ
  • อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • แลมบ์ดา-ไซฮาโลท ริน ๒.๕% ซีเอส อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 

     ๒. พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลือง ๒-๓ ตัวต่อแถวถั่วยาว ๑ เมตร

     

 

 

 
มวนถั่วเหลือง
 
ตัวเต็มวัย
 
ตัวเต็มวัย
 
ไข่
 
ตัวอ่อน
 
ตัวอ่อน

         

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th

 

 

7 ตุลาคม 63 11:41:27