เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

วันที่ 8 ก.พ. 2561 นายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนงาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นำเกษตรกรเยี่ยมชมสวนมะม่วงภายในบริเวณ ศพก. ซึ่งผลิตมะม่วงหลากหลายพันธุ์ เช่น น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย แก้ว เกษตรกรท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานแปลงมันสำปะหลังหรือมะม่วงภายใน ศพก. สามารถติดต่อได้ที่คุณอภิศักดิ์ 097-249-2541

 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

13 กุมภาพันธ์ 61 11:28:51