เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยเกษตรกร (ใบด่างถั่วเขียว)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว) ที่ปลูกถั่วเขียวเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว  พบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเขียว โดยถั่วเขียวที่เป็นโรค จะแสดงอาการใบด่างสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน หรืออาการจุดเหลือง หรือใบด่างเหลือง และอาจพบอาการ ใบไหม้แห้ง หากเป็นโรคในระยะต้นกล้าหรือต้นที่มีอายุน้อย ถั่วเขียวจะแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต หากเป็นโรคในระยะต้นโตจะทำให้ออกดอก ติดฝักน้อย ฝักโค้งงอ และลีบเล็ก ทำให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 หรือทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบถั่วเขียวมีอาการดังกล่าว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการหาแนวทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

 

 

 

 

 

 

เชื้อสาเหตุ เชื้อไวรัส 2วงศ์ (Families) ได้แก่ Geminiviridae : Geminivirus และ Potyviridae : Potyvirus ลักษณะอาการ ใบมีลักษณะด่างสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน หรืออาการจุดเหลือง หรือใบด่างเหลือง อาจมี อาการใบไหม้แห้งร่วมด้วย ออกดอกและติดฝักน้อย ฝักมีลักษณะโค้งงอ เล็กลีบ พบได้ทุกระยะการ เจริญเติบโต

 

 

แนวทางป้องกัน/แก้ไข ดังนี้

 

1. ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาดปราศจากโรค

 

2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่เป็นโรค ถอนแล้วนำไปทำลายนอกแปลงปลูก

 

3. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจเป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคและแมลงพาหะ 

 

4. ป้องกันการระบาดของโรคได้โดยพ่นสารกำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ หรือ เพลี้ยอ่อน โดยพ่นสารฆ่าแมลง

  • ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ
  • อิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  • อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
  • คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • บนต้นถั่วเขียวให้ทั่วในแปลงที่พบอาการใบด่าง และแปลงข้างเคียง ทุก 7 วัน

5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง หลังใช้งานเสร็จ

 

6. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ท าการไถกลบถั่วเขียว ไม่เก็บเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรค ไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์

 

7. พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน ลักษณะอาการด่างเหลืองบนใบ ลักษณะอาการบนดอกและฝัก 

 

 

 

ลักษณะอาการด่างเลืองบนใบ


 

ที่มา  :  ที่มา/ภาพ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช 

 

 

น.ส. พสิตา  พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

27 พฤศจิกายน 63 13:58:37