เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 1)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวและการควบคุมหนอนหัวดำ 

 

1.ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ให้สะอาดอย่างสม่้าเสมอ

 

2. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้าท้าลายไปเผาท้าลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์

 

3. ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้าในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)

 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิตขยายแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว 

 

5. การใช้สารเคมีควบคุมการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว

 

- กรณีมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้้าฉีดเข้าที่ล้าต้น มะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่านเจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา จ้านวน 2 รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ต้าแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้้ามัน วิธีนี้จะป้องกันก้าจัดหนอนหัวด้ามะพร้าวได้นาน มากกว่า 3 เดือน

 

- กรณีมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้้าหอมและ มะพร้าวที่ใช้ท้าน้้าตาล ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัม หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ สปินโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อผึ้ง ไม่ควรใช้ในสวนมะพร้าวที่มีการเลี้ยงผึ้ง) หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้ง ไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามอัตราที่ก้าหนดผสมน้้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ 1 - 2 ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถ ควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 30 บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สัปดาห์ ค่อยท้าการปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนอนหัวด้ามะพร้าว 

 

 

หนอนหัวดำและลักษระการทำลาย
 

 

 

น.ส. พศิตา  พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

 

27 พฤศจิกายน 63 13:21:45