เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 2)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวและการควบคุมแมลงดำหนาม 

 

1. ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

2. ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงด้าหนาม มะพร้าวในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.)

 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพื่อไม่ให้เป็น แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 

 

 

แมลงดำหนาม
วงจรชีวิตแมลงดำหนาม
ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกทำลาย
ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกทำลาย

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

 

 

27 พฤศจิกายน 63 13:25:21