เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 3)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวและการควบคุมด้วงแรด

 

1. ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าเรื่องการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าว ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

2. ใช้ก้าดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย และท้ากองล่อโดยใช้ เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลายเพื่อไม่ให้เป็น แหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ 

 

 

 

ด้วงแรด
วงจรชีวิตด้วงแรด
ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกทำลาย
ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกทำลาย

 

 

 

น.ส. พสิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

27 พฤศจิกายน 63 13:30:18