เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมัน

 

1.รณรงค์ให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้้ามันให้สะอาด ก้าจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้้ามัน เก็บเศษซากพืชไปเผาท้าลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร และหมั่นส้ารวจสวนปาล์มน้้ามัน อย่างสม่้าเสมอ

 

2.ใช้ก้าดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาท้าลาย

 

3.ท้ากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรับการสนับสนุน เชื้อราเมตตาไรเซียมจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) เพื่อก้าจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน

 

4. ส้าหรับต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกด้วงแรดท้าลายระยะรุนแรง แนะน้าให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่ำ

 

5. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

27 พฤศจิกายน 63 13:33:38