เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดของศัตรูยางพารา

 

1. ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรครากขาว และโรคใบร่วง ที่ก่อให้เกิดความ เสียหายกับสวนยางพาราแก่เกษตรกร

 

2. ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าแนะน้าวิธีการป้องกันก้าจัดโรครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้น ที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปี

 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาด ของโรครากขาว และโรคใบร่วง

 

4. ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า ของกรมวิชาการ หรือใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซีต่อน้้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาว

 

5. ส้าหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรคใบร่วงระยะรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามค้าแนะน้า ของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โดยวิธีพ่น ดังนี้

 

- เบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่

 

- โพรปิเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรราโลนิล อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่

 

- เฮกซาโคนาโซล อัตรา 30 -40 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่

 

- โปรปิโคนาโซล อัตรา 10 -15 ซีซีต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร่

 

- ไทโอฟาเนต-เมริล อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ อัตรา 2 ซีซี พ่นอัตรา 100 ลิตรต่อไร

 

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

27 พฤศจิกายน 63 13:37:31