เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

 

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร บ้านโนนงาม ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อพิจารณาวางแผนการทำงานและส่งเสริมงานด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

13 กุมภาพันธ์ 61 11:27:23