เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตื่อนภัยเกษตรกร (หนอนกระทู้หอมแดง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง และมีลมแรง 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • หอมแดง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • เริ่มปลูก - ระยะการ เจริญเติบโตทางลำต้น

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนกระทู้หอม

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยใน ใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ ใบมีสีขาว และจะกัดกินไปถึงหัวหอมทำ ให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลด การระบาด 2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาด น้อย พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยน ซิส อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (เอ็นพีวีหนอนกระทู้ หอม) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 3. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการ ป้องกันกำจัด เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SLอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่มนับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่น สารจนกว่าการทำลายจะลดลงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

 

     

 

 
 
  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 ธันวาคม 63 10:33:42