เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด) ช่วงวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง และมีลมแรง 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชผักตะกูลกะหล่ำ และผักกาด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนกระทู้หอม

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าทำลายได้ทั้งใน ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกิน น้ำเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอดใบอ่อน และใบ แก่ ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัด คือ ส่วน ยอด และใบจะหงิกงอ เมื่อจำนวนเพลี้ย อ่อนเพิ่มมากขึ้นพืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกทำลายจะค่อยๆมีสีเหลือง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง โพรไทโอ ฟอส 50% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

 

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 ธันวาคม 63 10:59:50