เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561

 

วันที่ 14 ก.พ. 2561 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ชี้แจงเอกสารแบบตรวจประเมินแปลงและออกตรวจประเมินแปลง GAP มันสำปะหลัง ครั้งที่ 1 ณ บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฟฟบาน GAP เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 41 ราย 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

14 กุมภาพันธ์ 61 14:20:04