เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี แจกจ่ายสารชีวภัณฑ์

 

วันที่ 14 ก.พ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น (ศทอ.) ออกแจกจ่ายสารชีวภัณฑ์ 2 ชนิด คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ราเขียว) สำหรับป้องกันกำจัดเชื้อรา และ เชื้อราบิวเวอร์เรีย (ราขาว) สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในแปลงปลูกไม้ผลและพืชผักของตนเอง ณ สหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี จำกัด บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

14 กุมภาพันธ์ 61 14:41:03