เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (กล้วยไม้)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (กล้วยไม้) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็น

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • กล้วยไม้

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคใบปื้นเหลือง (เชื้อรา Pseudocercospo ra dendrobii)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  โรคมักเกิดกับใบล่างบริเวณโคนต้น ก่อน แล้วลุกลามสู่ใบยอด พบ อาการมีลักษณะเป็นจุดกลมสี เหลืองบริเวณด้านบนใบ ต่อมา แผลจะขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลือง ตามแนวยาวของใบ ตรงแผล บริเวณด้านใต้ใบมีกลุ่มผงสีดำของ เชื้อราคล้ายขี้ดินสอ ถ้าอาการ รุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แห้งและหลุดร่วง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการของ โรคเก็บใบที่เป็นโรคและใบที่ร่วง นำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5-7 วัน หมายเหตุไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค และควรพ่น ให้ทั่ว โดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ใบที่มีกลุ่มผงสีดำของเชื้อรา

 

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 11:43:01