เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง และมีลมแรง 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • เบญจมาศ

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคราสนิมขาว (เชื้อรา Puccinia horiana)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  อาการเริ่มแรก พบจุดแผลสีเหลือง ขนาดเล็กที่ด้านบนใบ ต่อมาแผล จะขยายใหญ่ขึ้น บริเวณด้านใต้ใบ ที่ตำแหน่งเดียวกันพบเชื้อราสาเหตุ โรคสีขาวนวล ซึ่งต่อมาจะขยาย ใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมสีขาวอม ชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว พบเกิด กระจายอยู่ทั่วใบ ทำให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อกลายเป็นสีเหลืองและ ไหม้ ใบมีลักษณะพอง บิดเบี้ยว ถ้า โรคระบาดรุนแรงจะทำให้ ใบเหลือง ไหม้ แห้ง และร่วง หาก โรคเกิดกับดอกตูม กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกจะแห้ง ไม่คลี่บาน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. ใช้กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค หรือก่อนปลูกแช่ กิ่งชำหรือต้นพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดใดชนิด หนึ่ง ได้แก่ สารเฮกซะโคนาโซล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล 43%SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร                                                                                                                                                                                 2. ปลูกเบญจมาศให้มีระยะห่างพอควร เพื่อให้มีการ ระบายอากาศที่ดี

          3. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกและบริเวณใกล้เคียง 4.ตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 5. ตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคตัดส่วนที่เป็นโรค นำไป            ทำลายนอกแปลงปลูก หากโรคยังคงระบาด พ่นด้วย สารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามข้อ 1โดยพ่นสารทุก 7 วัน 6. พื้นที่ที่เกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:04:14