เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)2

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะม่วง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคราดำ (เชื้อรา Capnodium sp., Meliola sp.)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  พบคราบราสีดำติดตามส่วนของต้น ใบ ยอด ช่อดอก หรือผล ทำให้ดอก บานช้า หรือบานผิดปกติ หรือเหี่ยว และหลุดร่วงลงได้ บางครั้งทำให้ไม่ ติดผล ถ้าเป็นที่ผลอาจทำให้ผล เหี่ยวและหลุดร่วง

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. พ่นน้ำเปล่าล้างสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ และคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 2. เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่ายไว้ จึง ควรพ่นสารกำจัดแมลงดังนี้เพลี้ยจักจั่น ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SLอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพลี้ยหอย ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และเพลี้ย แป้ง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:09:47