เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พืชตะกูลกะหล่ำ)2

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูล กะหล่ำ (กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี)

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   ด้วงหมัดผัก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือ ชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยว เฉาและไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูก ทำลายมากๆก็อาจจะทำให้พืชผัก ตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิว ด้านล่างของใบทำให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวลำต้น และกลีบ ดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่ รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูก กระทบกระเทือนจะกระโดด และ สามารถบินได้ไกล 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. วิธีเขตกรรม การลดการระบาดของด้วงหมัดผัก สามารถทำได้โดยการไถตากดินไว้เป็นเวลานานพอสมควร เพื่อทำลายตัวอ่อน และดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบจะเป็น การช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง
  • 2. การใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้ำ และ พ่นทุก 7 วัน เพื่อฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน
  • 3. การใช้สารฆ่าแมลง เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพ ริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพร นิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อ พบการระบาด และควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออก ฤทธิ์เพื่อชะลอการสร้างความต้านทาน

     

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:37:17