เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • หอมแดง

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • เริ่มปลุก - พัฒนาหัว

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนกระทู้หอม

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไป อาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อ ใบหอมทำให้ใบมีสีขาว และจะกัด กินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บ ผลผลิตได้

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาด
  • 2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย พ่นด้วย เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (เอ็นพีวีหนอน กระทู้หอม) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • 3. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SLอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ อีมาเมก ตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ หรือ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่มนับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นสารจนกว่าการทำลายจะลดลงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:44:39