เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (แมลงวันถั่วเหลือง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงตอนกลางวัน และอุณหภูมิต่ำตอน กลางคืน

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ถั่วเหลืองปลูกใหม่ อายุไม่เกิน 14 วัน

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนแมลงวัน เจาะลำต้นถั่ว 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว เข้า ทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจากไข่จะ ชอนไชตามเส้นใบไปที่ก้านใบ เพื่อ เข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อของลำต้นที่ บริเวณไส้กลางลำต้น การเข้า ทำลายของหนอนแมลงวันเจาะลำต้น ถั่ว ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลง มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • คลุกเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพ ริด 70% WS อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1กิโลกรัมหรือ พ่น ด้วยสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7วัน พ่นครั้ง แรก เมื่อใบจริงคู่แรกคลี่เต็มที่ หรือ อายุประมาณ 7-10 วันหลังงอก

     

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:56:11