เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง) ราน้ำค้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง) ช่วงวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศมีหมอกในตอนเช้า แดดแรงในตอนกลางวัน อากาศเย็นในตอนกลางคืน 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ) 

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  โรคราน้ำค้าง (เชื้อรา Pseudoperonosp ora cubensis)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่ บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยาย ลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน อาการ เริ่มแรก บนใบปรากฏแผลฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลจะขยายตามกรอบของเส้น ใบย่อย ทำให้เห็นแผลเป็นรูปเหลี่ยม เล็กๆ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้น สูงจะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะ เป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณ ด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็น แผลขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เข้มหรือเทาดำ หากอาการรุนแรงจะ ทำให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น พืช ที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรค ในระยะมีผลอ่อน จะทำให้ผลลีบเล็กและบิดเบี้ยว

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค

     2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50 องศา เซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสาร เมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

    3. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะทำให้มีความชื้นสูง

     4. หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศใน แปลงได้ดี และทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง

     5. กำจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุ โรค โดยการจับทำลาย หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น ไดโนทีฟูแรน10%        SL อัตรา 20          มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WPอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

     6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรค เริ่มระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร       หรือ  แมนโคเซบ        + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP อัตรา 30 -    40กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ  + วาลิฟีนา เลท 60% + 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน

     7. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็น

     8. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้ เก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืช ตระกูลแตงซ้ำ ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

 

                                  
                        
    
                       
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

24 มีนาคม 64 22:20:16