เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง) ราแป้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง) ช่วงวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศมีหมอกในตอนเช้า แดดแรงในตอนกลางวัน อากาศเย็นในตอนกลางคืน 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ) 

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.) 

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  พบเชื้อราคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดเป็น หย่อมๆ บนใบ มักพบที่ใบส่วนล่างของ ต้นก่อน ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม อาการโรคจะกระจายทั่วทั้งใบ และ ลุกลามขึ้นไปยังใบส่วนบนของต้น เห็น เชื้อราคล้ายผงแป้งสีขาวปกคลุมใบ เกือบทั้งต้น ต่อมาใบค่อยๆ ซีดเหลือง และแห้ง หากโรคระบาดรุนแรง จะ ลุกลามไปยังทุกส่วนของพืช ทำให้ต้นแห้งตายในที่สุด ถ้าพืชเป็นโรคในระยะ ติดผลอ่อน จะทำให้ผลแกร็น บิดเบี้ยว ผิวขรุขระ เป็นตุ่ม หรือแผลที่เปลือก 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. ดูแลและบำรุงรักษาต้นพืชให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์

2. หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศใน แปลงได้ดี

3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคเริ่ม ระบาด พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ฟลูโอ ไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% SCอัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรพิ เนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เตตระโคนาโซล 4% EW อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน

4. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูก

 

                        
    
                       

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

24 มีนาคม 64 22:19:47