เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย) ช่วงวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศ สภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงตอนกลางวัน และอุณหภูมิต่ำตอน กลางคืน

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • อ้อย

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • 1.อ้อยปลูกใหม่   2.ระยะ อ้อยแตกกอ

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  ด้วงหนวดยาวอ้อย

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  ตัวหนอนของด้วงหนวดยาวอ้อยเริ่มเข้า ทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อยโดยเจาะ ไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1–2 เดือน จะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับ เหง้าให้ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย เมื่ออ้อยมีลำแล้วพบว่าการเข้าทำลายของ ด้วงหนวดยาวอ้อยจะทำให้กาบใบและใบ อ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย หนอน ที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อย ทำให้การส่งน้ำและอาหารจากรากไปสู่ลำ ต้นและใบน้อยลง เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ ขึ้นจะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนลำต้นขึ้นไป กินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่ เปลือก ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. อ้อยปลูกใหม่ ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่

1. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล – ไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนของด้วงหนวดยาว อ้อยตามรอยไถก่อนปลูกอ้อย

2. การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ – โรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูกแล้วกลบดิน

3. การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่าง รุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี การใช้สารเคมีชนิดน้ำ – พ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อ ไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดินการใช้สารเคมีชนิดเม็ด

– โรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน

2. ระยะอ้อยแตกกอ ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่

1. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล – ถ้าพบหน่ออ้อยแห้งตาย ให้ขุดกออ้อยและจับตัว หนอนหนวดยาวอ้อย ออกมาทำลายนอกแปลง

2. การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ – เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

3. การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่าง รุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี การใช้สารเคมีชนิดน้ำ – เปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน การใช้สารเคมีชนิดเม็ด – เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

หมายเหตุ – กรณีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และสารเคมี ขณะใช้ดินต้องมีความชื้นหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้ 

                                  

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

24 มีนาคม 64 23:37:30