เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะปราง มะยงชิด)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะปราง มะยงชิด) ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศ มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น แดดแรง ลมแรงและ อากาศแห้งในตอน กลางวัน อากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงในตอน กลางคืน 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะปราง มะยงชิด

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดผล-เก็บเกี่ยว

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum sp.)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ในทุกระยะ การเจริญเติบโต อาการบนใบ พบแผล รูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผลชัดเจนเป็นสี น้ำตาลเข้ม กลางแผลมีสีน้ำตาลอ่อนและมี ลักษณะบางใสกว่าเนื้อใบรอบๆ เมื่อความชื้น สูงแผลที่เกิดบนใบอ่อนจะขยายใหญ่อย่าง รวดเร็ว หากมีแผลจำนวนมากจะขยาย ติดกันทั้งผืนใบ ทำให้ใบบิดเบี้ยว หรือไหม้ แห้ง ถ้าอาการของโรครุนแรงจนถึงระยะ ออกดอก เชื้อสาเหตุโรคจะเข้าทำลายช่อ ดอกเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลดำกระจายบนก้าน ดอก ทำให้ดอกเหี่ยวและหลุดร่วง ไม่ติด ผล หากเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายรุนแรง ในระยะผลอ่อน ผลที่เป็นโรคจะ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำและร่วงหล่น เชื้อ สาเหตุโรคนี้สามารถแฝงอยู่ที่ผลอ่อน โดย ไม่แสดงอาการของโรค แต่จะแสดงอาการ เมื่อผลแก่ โดยพบจุดแผลสีดำเล็กๆ ต่อมา แผลขยายลุกลาม บริเวณแผลอาจพบรอย แตก ทำให้เน่า

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบ พืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็น โรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณ เชื้อสาเหตุโรค

2. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม

3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป

4. แหล่งปลูกที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำ ในช่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลังติด ผลอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร พ่นทุก 7-10วัน

5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรง พุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่ เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็น แหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป **** ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในช่วง ดอกบาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรของพืช

                       

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 มีนาคม 64 11:48:47