เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (อ้อย) หนอนกออ้อย

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย) ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศ แห้งแล้ง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • อ้อย

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะแตกกอ

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  หนอนกออ้อย

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลาย อ้อย มี 3 ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู
  • หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การ เข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำ ให้ผลผลิตอ้อยลดลง 5 - 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยังเข้าทำลายอ้อยใน ระยะอ้อยย่างปล้อง โดยหนอนเจาะเข้าไป กัดกินอยู่ภายในลำต้นอ้อย ซึ่งทำให้อ้อย แตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม
  • หนอนกอสีขาว หนอนเจาะไชจากส่วนยอดเข้าไป กัดกิน ยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้ง ตายโดยเฉพาะใบที่ยังม้วนอยู่ ส่วนใบยอด อื่นๆ ที่หนอนเข้าทำลายจะมีลักษณะหงิก งอ และมีรูพรุน เมื่ออ้อยมีลำแล้วหนอน จะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ทำ ให้ไม่สามารถสร้างปล้องให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะ แตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอากาแตกยอดพุ่ม
  • หนอนกอสีชมพู หนอนเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนโคนของหน่อ อ้อยระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลัง เจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้ง ตาย ถึงแม้ว่าหน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถ แตกหน่อใหม่เพื่อชดเชยหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่จะมีอายุสั้นลง ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตก หน่อชดเชย

2. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโครแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย

3. เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดง อาการยอดเหี่ยว 10% ควรพ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน

4. เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อยและทำให้ อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 10เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นสารฆ่าแมลงอินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นโดยใช้น้ำ 50 ลิตร/ไร่

                       

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 มีนาคม 64 11:58:15