เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก) ช่วงวันที่ ึ7 - 20 เมษายน 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะเก็บเกี่ยว

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  แมลงวันทองพริก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้ เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัด กินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริก เน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะ เจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วง หล่นเผาทำลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน ทองพริก

2. ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ พ่นครั้ง แรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ผลผลิต 5-7 วัน

3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุก ต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถว ละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์หรือ เทเหยื่อพิษโปรตีน ใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้ แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูง จากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก

4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไท ออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

                                  
                        

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 เมษายน 64 21:29:56