เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1) ช่วงวันที่ 7 - 20 เมษายน 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

                            

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • ไรขาวพริก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง จากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระ แกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรงต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 

     ๑ สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการป้องกันกำจัด

 

     ๒. เมื่อพบการระบาด ใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มีประสิทธิภาพ  พ่นซ้ำตามการระบาด เช่น

  • อะมิทราซ ๒๐% อีซีอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ไพริดาเบน ๒๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • อีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • สไปโรมีซิเฟน ๒๔% เอสซี อัตรา ๘ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • กำมะถัน ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๖๐- ๘๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     

 

ลักษณะการทำลายของไรขาวพริก
ไรขาวพริก
ลักษณะการทำลายของไรขาวพริก

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com/uncategorized/article_130903

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T012/MITE010

เครดิตภาพ  :  https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1537&s=tblplant

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

26 เมษายน 64 21:43:51