เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

  • เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ขยายพื้นที่ไปในหลายจังหวัดในแถบภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  • รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โทร. 043-289-160

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

25 พฤษภาคม 64 11:17:58